Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • Karmánov komentár k zákonu proti nekalej súťaže. Jozef Vozár (ed.) ; Oľga Ovečková, Lucia Žitňanská (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva vo vydavateľstve VEDA, 2020. 121 s. ISBN 978-80-224-1817-1(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: FAI
  • Úcta k právu je beh na dlhé trate. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 4, s. 18-22. ISSN 0139-6307. Typ: GII
  • VOZÁR, Jozef. Ochrana spotrebiteľa v práve proti nekalej súťaži vo Slovenskej republike. In Soukromé právo, 2020, roč. 8, č. 2, s. 24-31. ISSN 2533-4239.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: ADEB
  • VOZÁR, Jozef. Kauza Tipos - dôvod prijatia ad hoc procesnej legislatívy. In XIV. Lubyho právnické dni : Ad hoc legislatíva v súkromnom práve. - Praha : Leges, 2019, s. 253-263. ISBN 978-80-7502-422-0.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AECA

    Citácie:
    [3.1] GÁBRIŠ, T. Leges singulares: atypické zákony z pohľadu súčasného právneho realizmu. In XIV. Lubyho právnické dni : Ad hoc legislatíva v súkromnom práve. Praha : Leges, 2019, s. 108. ISBN 978-80-7502-422-0.

  • VOZÁR, Jozef. Ochrana súkromia pred médiami = Protection of privacy from the media. In "Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií" : zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 14. - 15. 10. 2020. 1. vyd. - Žilina : Vydavateľstvo GEORG, 2020, s. 110-122. ISBN 978-80-8154-295-4.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
  • VOZÁR, Jozef. Predslov ku Karmánovmu komentáru k zákonu proti nekalej súťaži. In Karmánov komentár k zákonu proti nekalej súťaže. - Bratislava : Ústav štátu a práva vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 9-19. ISBN 978-80-224-1817-1.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus