Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. JUDr. Jozef Vozár CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Sto rokov vydáva - Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku
Long-term and Recent Tendencies of Development of Positive Law in Selected Fields of Legal Order
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Vozár Jozef CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ