Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

1. Meno, priezvisko, tituly: Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: riaditeľ


3. Kontaktné údaje: Tel.: 02/52 96 18 33, e-mail: usapvoza@savba.sk


4. Akademické resumé:
2014 Doc. – Univerzita Komenského v Bratislave
1996 CSc. – Právnická fakulta UK Bratislava
1989 JUDr. – Právnická fakulta UK Bratislava


5. Oblasti vedeckého záujmu: obchodné a finančné právo, ochrana osobnostných práv a sloboda prejavu


6. Najdôležitejšie publikácie

VOZÁR, Jozef (50 %) - RITTLER, Robert (50 %). Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. Wien : FOWI, 2002. 152 s.
VOZÁR, Jozef (34 %) - VALKO, Ernest (33 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (33 %). Tlačový zákon. Komentár. [Press Law : Comment]. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
VOZÁR, Jozef (100 %). Právo proti nekalej súťaži. [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.
VOZÁR, Jozef a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. [Freedom of expression in Decisions of Courts]. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

VOZÁR, Jozef (100 %). Právo proti nekalej súťaži. [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA, Ľubomír (50 %). Rozhodnutia vo veciach reklamy. [Decisions in Matters of Advertising]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef a kol.. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. [Freedom of expression in Decisions of Courts]. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8.
VOZÁR, Jozef (100 %). Ochrana osobnosti : § 11 - 16 Občianskeho zákonníka. [Protection of Personality : Sections 11 to 16 of the Civil Code]. In Občiansky zákonník I. : § 1 - 450 : Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2015, s. 61-98. ISBN 978-80-7400-597-8.
VOZÁR, Jozef (100 %). § 300 - 340 Obchodného zákonníka : zabezpečenie záväzku ... určenie doby plnenia [Sections 300 to 340 of the Commercial Code : Securing of Liabilities ... Determination of the Period of Fulfilment]. In Obchodný zákonník. Komentár. 4. aktual. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 1118-1174. ISBN 978-80-84603-12-1.
VOZÁR, Jozef (100 %). Hospodárska súťaž. [Competition]. In ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo : 1. zväzok : obchodné spoločnosti. 2. dopl. a prepac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 501-553. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (100 %). Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva a franchisingová zmluva. [Licence Agreement for Subjects of Industrial Property and Franchising Agreement]. In OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo : 2. zväzok : záväzkové právo. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 264-272. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (100 %). Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR [Freedom of Expression and Development of the Press Law in the Slovak Republic : part 1 : chapter 1.]. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 14-31. ISBN 978-80-224-1470-8. (VEGA 2/0135/14 "Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrany osobnosti").
VOZÁR, Jozef (100 %). Sloboda prejavu v rozhodnutiach Ústavného súdu SR [Freedom of expression in Decisions of the Constitutional Court of SR : part 2 : chapter X.]. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 149-166. ISBN 978-80-224-1470-8. (VEGA 2/0135/14 "Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrany osobnosti").
VOZÁR, Jozef (100 %). Náhrada ujmy ako forma zodpovednosti za prekročenie hranice slobody prejavu [Compensation for Damage as a Form of Liability for Disregard of the Limits Set for the Freedom of Expression : part III. : chapter XII.]. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8. (VEGA 2/0135/14 "Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrany osobnosti").
VOZÁR, Jozef – ZLOCHA, Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. [Case-law in Matters of Unfair Competition]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
VOZÁR, Jozef – ZLOCHA, Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti. [Case-law in Matters of the Freedom of Expression and Protection of Personality]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8168-043-4.
VOZÁR, Jozef (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. [Milestones of Competition Law : Proceedings from the Conference, organised on 7.-8. april 2014 by Institute of State and Law of SAS]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 246 s. ISBN 978-80-224-1394-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef – FICOVÁ, Katarína – KERECMAN, Peter – HUMEBNÍK, Ivan – ZLOCHA, Ľubomír (eds.) Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. [Case-law in Matters of Immaterial Damage]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.
VOZÁR, Jozef (100 %). Právo je umenie dobra a spravodlivosti. [Law is the Art of the Good and the Just]. In Odkiaľ a kam - 20 rokov samostatnosti. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 240-248. ISBN 978-80-89345-42-7.
VOZÁR, Jozef (100 %). Zamyslenie sa nad úlohou súdnych rozhodnutí v zabránení tzv. "perverznej" tvorivosti. [Reflection on the Role of Legal Decisions in Prevention of so-called “Perverse” Creativity]. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 1, s. 65-70. ISSN 1210-9126.
VOZÁR, Jozef (100 %). Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška). [Europeization of unfair competition law (Inaurugal lecture)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.
VOZÁR, Jozef (100 %). Pramene právnej úpravy proti nekalej súťaži v SR. [Sources of Legal Regulations against Unfair Competition in SR]. In Duševné vlastníctvo - revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2013, roč. 17, č. 4, s. 15-19. ISSN 1335-2881. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA, Ľubomír (50 %). Niekoľko úvah k vymedzeniu pojmu "konanie v hospodárskej súťaži". [Some Reflections on the Definition of the Term “Conduct in Competition”]. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 4, s. 24-28. ISSN 1335-2881.
VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA, Ľubomír (50 %). Zásadné rozhodnutia súdov v oblasti klamlivej reklamy. [Fundamental Decisions of Courts in the Area of False Advertising]. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 1, s. 18-21. ISSN 1335-2881.
ŠVIDROŇ, Ján (50 %) - VOZÁR, Jozef (50 %). Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie - výskumný projekt APVV-0340-10 na obdobie rokov 2011-2014 [Law in the Dynamics of the Social Development and its Theoretical Reflections – Research Project APVV-0340-10 for the period of years 2011-2014]. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 95-97. ISBN 978-80-224-1422-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (100 %). Ochrana súkromia fyzickej osoby v médiách a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. [Protection of Privacy of an Individual in the Mass Media and Financial Compensation for Immaterial Damage]. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie (Bratislava, 2.-3. 10 2014). Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 41-45.
VOZÁR, Jozef (100 %). Súkromné právo v zrkadle času. [Private Law in the Mirror of Time]. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 39-43. ISBN 978-80-224-1422-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012
Krajina: ČR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Karlovarské právnické dni
Termín: 3. – 4. júna 2015
Názov: XXIII. ročník Karlovarských právnických dní
Prednáška: Bezbrehá ochrana spotrebiteľa

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 13. – 21. novembra 2015
Názov: Jesenná škola práva 2015 „Človek v európskej právnej kultúre“
Prednáška: Sloboda prejavu
Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 7. – 8. 4. 2014
Názov: Míľniky súťažného práva
Prednáška: Menej obvyklé prípady nekalosúťažného konania

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 14. 11. 2014
Názov: Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov
Prednáška: Sloboda prejavu v judikatúre Ústavného súdu SR

Krajina: ČR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Bundes Rechtsanwaltkammer Deutscher Anwaltverein e.V. Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V. Industrie- und Handelskammer Oberfranken Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V. v spolupráci: nakladatelstvím ASPI nakladatelstvím Linde Atlas Consulting s.r.o. – právní informační systém CODEXIS Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha Právnická fakulta Olomouc Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Termín: 12. – 14. 6. 2013
Názov: XXI. Karlovarské právnické dny
Prednáška: Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a českých súdov a v zahraničnej judikatúre

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva
Prednáška: Retrospektívny-perspektívny pohľad na súkromné právo

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského konania v SR

Krajina: ČR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Karlovarské právnické dni, spoločnosť nemeckých, českých a slovenských právnikov
Termín: 7. – 9. jún 2012
Názov: XX. Karlovarské právnické dni
Prednáška: Nemajetková ujma v súkromnom práve s akcentom na obchodný zákonník (pohľad na problematiku cez interpretačné pravidlo „effet utile“)

Krajina: SR
Pracovník: Vozár, J.
Inštitúcia: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach a Ústav státu a práva AV ČR a Ústav štátu a práva SAV
Termín: 24. - 26. 10. 2012
Názov: Právo – Obchod – Ekonomika II.
Prednáška: Niekoľko úvah k problematike klamlivej reklamy9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch
Názov projektu: Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na fungovanie právneho štátu a právnej praxe
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 51-000805
Doba riešenia: 2006-2008
Pozícia: vedúci riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 2011-2014
Pozícia: vedúci riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Hospodárska súťaž a reklama
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0117/10
Doba riešenia: 2010-2012
Pozícia: vedúci projektu

Názov projektu: Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0135/14
Doba riešenia: 2014-2016
Pozícia: zástupca vedúceho projektu10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách a radách
člen: - Súdna rada Slovenskej republiky (menovaný prezidentom SR)

- Spoločnosť Alexander von Humboldt
- Komisia SAV pre komunikáciu a médiá
- Via iuris (člen Správnej rady)


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov

Počet vyškolených doktorandov 5
V súčasnosti školených 3

12. Stáže a štipendiá

Humboldtova nadácia . Párvnická fakulta LMU Mníchov 1996
Max Planck Institut 2000


13. Akademické ceny a ocenenia
Česko-nemecko-rakúsko-slovenská spoločnosť právnikov ‒ Karlovarské právnické dni ‒ dvakrát udelila autorskú cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu ‒ v roku 2010 za monografiu Komentár k tlačovému zákonu a v roku 2014 za monografiu Právo proti nekalej súťaži.
Monografia Postrehy právnika bola ohodnotená Cenou SAV za vedecko-popularizačnú činnosť
Kolektívna monografia Sloboda prejavu rozhodnutia súdov bola zaradený predsedníctvom SAV medzi najvýznamnejšie vedecké výstupy SAV za rok 2015

14. Iné

V rokoch 2010 – 2012 bol Jozef Vozár poradcom premiérky Ivety Radičovej pre oblasť rozvoja demokracie a boja proti korupcii. V roku 2015 ho Minister spravodlivosti SR vymenoval do rekodifikačnej komisie pre prípravu Občianskeho zákonníka.
Člen redakčných rád časopisov:
- Duševné vlastníctvo
- Právny obzor