Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Odborný životopis

Meno: Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Miesto narodenia: Rimavská Sobota
Stav: ženatý, dve deti
Trvalé bydlisko: Hornozelenická 2, 900 28 Zálesie
Tel: 02 55 41 52 80, 0905 977 102
e-mail: viliam@palenik.sk, viliam.palenikavba.sk


Vedecké zameranie:

 štúdium hospodárskej politiky SR ekonometrickými metódami
 špecializácia na menovú a fiškálnu oblasť
 analýzy, zamerané hlavne na trh práce, finančný trh, zahraničný obchod


Vzdelanie a akademické tituly:
2001 - hosťujúci docenta Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (doc.)
1999 - samostatný vedecký pracovník SAV (IIa)
1986 - 1992 - externá vedecká príprava na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (CSc.-PhD)
1987 - 1989 - SPU v Nitre - postgraduálne štúdium zamerané na použitie matematicko-štatistických metód
1976-1981 - Matematicko - fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RNDr.)
1972-1976 - gymnázium v Hlohovci
1963-1972 - základná deväťročná škola v Ožďanoch a v Hlohovci


Zamestnanie:
Od roku 1991 doteraz - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (terajší Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV), vedúci Útvaru ekonomicko-matematických analýz (terajší tím ekonomického modelovania). Zameranie makroekonomické analýzy a prognózy slovenskej ekonomiky a hospodársku politiku Európskej únie.

1981-1991 - VÚVV v Bratislave - aplikovaný výskum. Postupne funkcie asistenta, špecialistu, vedúceho laboratória a vedeckého sekretára ústavu.

Vedecká a výskumná činnosť:
2007-2008 Medzinárodný expert projektu RTI USAID Ukraine
2005-2007 Odborný garant dvoch projektov ESF EQUAL
2004-2007 vedúci národného riešiteľského tímu projektu 6FP AHEAD
2003-2004 Expert – administrátor výskumného projektu Svetovej banky
2001-2002 - Hlavný konzultant výskumného projektu Svetovej banky
1997-1998- Národný garant multilaterálneho francúzskeho projektu A.D.E.T.E.F
1996-1998 - Koordinátor medzinárodného vedeckého projektu ACE PHARE
1995-2001 - Garant 16 expertíznych štúdií (pre MF SR, MPSVaR SR a NBS)
1993-1996, 1997-1999, 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008 Vedúci vedeckých projektov VEGA

Publikačná a prednášková činnosť:
 Autor alebo spoluautor 37 pôvodných vedeckých prác, zameraných hlavne na aplikáciu matematicko-štatistických metód a ekonometriu
 Autor viacerých populárno-vedeckých prác a vystúpení na odborných podujatiach a v masmédiách, venovaných makroekonomickému vývoju a hospodárskej politike v SR
 Aktívne vystúpenia na štrnástich seminároch, troch konferenciách a dvoch sympóziách
 Spoluautor príspevku na medzinárodnej konferencii v Nemecku, autor príspevku na dvoch medzinárodnom sympóziu v Čechách a spoluautor príspevku na medzinárodnej konferencii v Poľsku a dvoch prezentácií vo Francúzsku
 Organizačne-odborný garant dvoch medzinárodných seminárov a troch medzinárodných workshopov uskutočnených na Slovensku.
 Člen organizačných výborov ôsmich domácich vedeckých podujatí

Študijné pobyty v zahraničí:
(rok, inštitúcia, štát, dĺžka pobytu)

2000 - Medzinárodný inštitút verejnej administratívy, Paríž, Francúzsko, 4 týždne
1998 - Akadémia vied českej republiky, CERGE-EI (2 týždne)
1997 - Medzinárodný inštitút verejnej administratívy, Paríž, Francúzsko, 4 týždne
1997 - Čínska akadémia sociálnych vied, Čína, 2 týždne
1996 - Univerzita Toulon-Var, GREQAM CNRS, Francúzsko, 2 týždne
1994 - Univerzita Aix-Marseille, Francúzsko, 3 týždne
1992 - Univerzitné centrum, Luxembursko, 3 týždne
1988 - Univerzity v Bologna a Piacenza, Taliansko, 2 týždne


Pedagogická činnosť:
 Školiteľ 13 diplomantov a jedného interného ašpiranta
 Niekoľko rokov člen skúšobnej komisie pre štátne skúšky z Operačného výskumu a ekonometrie Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 Na Fakulte hospodárskej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave niekoľko rokov prednášal Prognostické modely
 Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako hosťujúci docent prednáša ekonometrické modelovanie na Slovensku, aktuálne otázky hospodárskej politiky Európskej únie a vedie ekonomický seminár
 Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je členom komisie pre štátne záverečné skúšky Ekonomické a finančné modely a pre rigorózne skúšky

Jazykové znalosti:
Jazyk Slovom Čítanie Písanie
francúzsky výborne výborne veľmi dobre
anglický veľmi dobre výborne dostatočne
nemecký dobre dobre dostatočne
ruský výborne výborne veľmi dobre


Členstvo a funkcie vo vedeckých a odborných spoločnostiach:
 Medzinárodná spoločnosť pre aplikovanú ekonometriu
 Česká ekonometrická spoločnosť
 Slovenská spoločnosť pre operačný výskum a ekonometriu (člen výboru)
 Slovenskej štatistická a demografická spoločnosť (člen prezídia)
 Zruženie pre ekonomické modelovanie, prognózy a analýzy – EMPA (prezident)
 Slovenské ekonomické fórum
 HN klub
 Inštitút zamestnanosti (prezident)

Iné aktivity:

 2007 – člen Vedeckej rady FHI EU
 2005 doteraz – predseda Vedeckej rady USSE SAV
 2004 doteraz – radca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
 1994 až 1997 - člen Rady vedcov SAV
 1994-1998 - predseda spoločenstva vlastníkov bytov Líščie nivy 10.
 od roku 1998 - poslanec miestneho zastupiteľstva m.č. BA- Ružinov
 od 1992 člen Mensa SlovenskoBratislava, november 2007


V.P.