Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Ing. Karol Morvay, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - MORVAY, Karol. Vývoj (ne)zamestnanosti v SR – tlmiaci faktor makroekono-mickej nestability a reálnej divergencie? = (Un)Employment developments in the SR - a dampening factor for macroeconomic instability and real divergence? In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 13-14. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
  • MORVAY, Karol. O troch zaseknutých ventiloch ekonomiky : Dôvody nášho zaostávania. In Pravda, 2023, 16.2. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/657145-o-troch-zaseknutych-ventiloch-ekonomiky-dovody-nasho-zaostavania/ Typ: GII
  • MORVAY, Karol. Infláciu ovplyvňujeme aj sami. In Pravda, 2023, 12.1. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/653154-inflaciu-ovplyvnujeme-aj-sami/ Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus