Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KHARMA, Ammar - GRMAN, Marián - MIŠÁK, Anton - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - NASIM, Muhammad Jawad - ONDRIAŠ, Karol - CHOVANEC, Miroslav - JACOB, Claus. Inorganic polysulfides and related reactive sulfur-selenium species from the perspective of chemistry. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 7, art. 1359. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/24/7/1359>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia). Typ: ADCA
  • KHARMA, Ammar - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - BREZOVÁ, Vlasta - KURAKOVÁ, Lucia - BARÁTH, Peter - JACOB, Claus - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique. Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research. In New Journal of Chemistry, 2019, vol. 43, no. 29, p. 11771-11783. (3.069 - IF2018). ISSN 1144-0546. Dostupné na internete: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nj/c9nj02245g#!divAbstract>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu). Typ: ADCA
  • KRISTEK, František - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol. In vivo measurement of H2S, polysulfides, and “SSNO− Mix”-Mediated vasoactive responses and evaluation of ten hemodynamic parameters from rat arterial pulse waveform. In Vascular Effects of Hydrogen Sulphide : Methods and Protocols. - Humana Press, 2019, p. 109-124. ISBN 978-1-4939-9527-1.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0067/13 : Efekt oxidu dusnatého a sírovodíka na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u normotenzných a hypertenzných potkanov. VEGA č. 2/0048/17 : Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. MZ SR 2012/51-SAV-1 : Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ABC
  • LIŠKOVÁ, Veronika - HUDECOVÁ, Soňa - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - IULIANO, F. - ŠÍROVÁ, Marta - ONDRIAŠ, Karol - PASTOREKOVÁ, Silvia - KRIŽANOVÁ, Oľga. Type 1 sodium calcium exchanger forms a complex with carbonic anhydrase IX and via reverse mode activity contributes to pH control in hypoxic tumors. In Cancers, 2019, vol. 11, art.no. 1139. (6.162 - IF2018). ISSN 2072-6694.(APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-0893-11 : Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX. VEGA 2/0038/19 : Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov). Typ: ADMA
  • MIŠÁK, Anton - KURAKOVÁ, Lucia - GOFFA, Eduard - BREZOVÁ, Vlasta - GRMAN, Marián - ONDRIAŠOVÁ, Elena - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol. Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 6, p. 1148. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/24/6/1148>. Typ: ADCA
  • SZADVARI, I. - HUDECOVÁ, Soňa - CHOVANCOVÁ, Barbora - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CHOLUJOVÁ, Dana - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - VALERIAN, David - ONDRIAŠ, Karol - BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga. Sodium/calcium exchanger is involved in apoptosis induced by H2S in tumor cells through decreased levels of intracellular pH. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2019, vol. 87, p. 1-9. (3.371 - IF2018). ISSN 1089-8603.(VEGA 2/0073/16 : Význam Na/Ca výmenníka v ovariálnych nádorových bunkách, jeho modulácia a úloha pri vyvolaní apoptózy.. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-14-0351 : Sulfidová signalizácia ako potenciálny mechanizmus pri liečbe nádorov). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus