Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Ľubica Horáková, PhD.

Meno a priezvisko : Ľubica H o r á k o v á
Dátum narodenia : 24.11.1949
Akademické tituly a vedecké hodnosti a dátum získania :
- RNDr. – 8.1.1998
- CSc. – kandidát vied v odbore chémia 16.6.1980
Vysokoškolské vzdelanie : Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor chémia, špecializácia biochémia, ukončené r. 1972

Prehľad doterajšej praxe :
1. Chemickotechnologická fakulta SVŠT Bratislava, katedra biochémie a mikrobiológie
september 1972 – august 1978 (z toho 2 roky MD)
2. Farmaceutická fakulta UK, katedra biochémie, Bratislava
september 1978 – november 1978
3. Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava
december 1978 – doteraz

Terajšie funkčné zaradenie : samostatná vedecká pracovníčka, od okt.1991

Odborné vedenie :
Školiteľka 15 diplomantov – poslucháčov Prírodovedeckej a Farmaceutickej fakulty UK z toho 1 zahraničný počas zahraničného pobytu v Grazi. Odborné vedenie 2 ďalších vysokoškolákov.

Školiteľ vedeckých ašpirantov :
Školiteľka 3 ukončených doktorandov, momentálne zastupujúca školiteľka ďalších 2 doktorandov

Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach:

Momentálne už v žiadnych

Účasť na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných:

Hodnotenie 10 medzinárodných projektov, 10 národných projketov

Iné ukazovatele vedeckej produktivity (projekty, zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ)
VEGA: 3 projekty - zodpovedná riešiteľka, 6 spoluriešiteľka
COST: 3 projekty delegátka za Slovensko
APVT: 1 spoluriešiteľka, zodpovedná za 3 etapy
APVV: 3 spoluriešiteľka, zodpovedná za 3 etapy
Štrukturálny EU grant: zodpovedná riešiteľka za ÚEFT
výskumné správy a štúdie 15

f) pobyty na zahraničných univerzitách
• Institut für Physiologische Chemie I, Universität Düsseldorf, Germany, A.v.Humboldt Stipendium (Prof. Helmut Sies), r. 1990 (6 mesiacov).
• Institut für Biochemie, Karl Franzens Universität, Graz, Österreich, Lise Meitner Stipendium, (Prof. Rudolf Jorg Schaur, Prof. Herman Esterbauer), r. 1994, 12 mesiacov, r. 1995, 3 mesiace.
• Neuroscience Research Center, Medical Faculty (Charité), Humboldt University Berlin, A.v.Humboldt Stipendium (Prof. Tilman Grune) r. 2000, 3 mesiace, r. 2001, 3 mesiace.
• Institut fur umweltmedizinische Forschung, Heinrich –Heine-Universität, Dusseldorf, A.v.Humboldt Stipendium (Prof. Tilman Grune) r. 2000, 3 mesiace.

Uznanie vedeckých výsledkov:
• Ocenenie za vedenie diplomanta, ktorý získal 2. miesto v celoštátnej súťaži študentských prác.
• Získanie Humboldtovho štipendia na študijný pobyt v Nemecku v r. 1990, na základe výberu podľa podaného projektu.

• Vyžiadaná review do Methods in Enzymology, 1994

• Vyžiadaná prednáška o Antioxidačnom účinku stobadínu na Karl-Franzens univerzite v Grazi, 1992

• Udelenie štipendia Lise Meitner v Grazi na univerzite Karl-Franzens, r.1992

• Vyžiadané review do časopisu General Pharmacology, 1998

• Vyžiadaná prednáška o Účinku niektorých antioxidantov v systémoch in vivo a in vitro, Lekárska fakulta Humboldtova univerzita, Berlin.

• Udelenie Ceny akadémie 15 člennému kolektívu za Prípravu aobjasnenie účinku originálneho pyridoindolu ochraňujúceho biologické tkanivá pred škodlivými účinkami voľných radikálov v r. 2000.


Prehľad o vzdelaní

Študovala som na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, odbor chémia, špecializáciu biochémia. Preddiplomovú prax aj diplomovú prácu som robila na Biologickom ústave SAV u Ing. Jozefa Šimútha na tému: Fosforolýza ribonukleových kyselín polynukleotid fosforylázou zo streptomyces aureofaciens.
Po ukončení štúdia som sa prihlásila na ašpirantúru na katedru biochémie a mikrobiológie na Chemickotechnologickú fakultu, SVŠT. Školiteľom mojej kandidátskej práce bol prof. Nemec, školiteľom špecialistom doc. Ladislav Drobnica a MUDr. Nouza z Biologického ústavu ČSAV v Prahe. Téma mojej kandidátskej práce bola: In vitro a in vivo testy pre screening imunosupresívnych účinkov biologicky aktívnych látok. Dizertačnú prácu som obhájila v r. 1980.
Od r. 1979 som pracovala na ÚEF SAV v Bratislave. Tento ústav bol svojou výskumnou činnosťou zameraný na lokálne anestetiká a mne pripadla úloha zaoberať sa molekulárnymi mechanizmami účinku týchto látok na fosfolipidy mozgu. Neskôr sa zameranie ústavu zmenilo na štúdium reaktívnych kyslíkových foriem, s nimi súvisiace poškodenie a ochranné mechanizmy antioxidantov. V tejto súvislosti som sa ako biochemička významnou mierou prispela k objasneniu antioxidačných vlastností pyridoindolového stobadínu.
V r. 1990 mi bolo udelené Humboldtovo štipendium na základe ktorého som strávila 6 mesačný študijný pobyt u prof. Helmuta Siesa (Institut für Physiologische Chemie, Düsseldorf). Zaoberala som sa oxidačným stresom v mikrozomálnej frakcii pečene potkana so zameraním na vznik singletového kyslíka, úbytok vitamínu E, pokles SH skupín a lipidovú peroxidáciu. V takomto systéme som analyzovala ochranný účinok známych antioxidantov a antioxidantov s pyridoidolovou štruktúrou.
V r. 1994, 1995 na študijnom pobyte v Grazi (Institut für Biochemie, Karl Franzens Universität) u prof. Rudolfa Jörga Schaura a prof. Hermana Esterbauera bol mojou hlavnou témou oxidačný stres nízkohustotných lipoproteínov (LDL) a ochranný účinok antioxidantov.
Náplňou krátkych študijných pobytov v Berlíne v r. 2000, 2001 u prof.. Tilmana Grune bol oxidačný stres neurónom podobných bunkových kultúr PC 12 a tiež proteolytická degradácia oxidačným stresom narušeného modelového proteínu proteasomálnym systémom.
Posledných 15 rokov sa môj pracovný kolektív zaoberá štúdiom kalcium regulujúceho proteínu Ca-ATPázy zo sarkoplazmatického retikula svalu v oxidačnom strese v nebunkovom prostredí aj bunkovom prostredí (pankreatické beta bunky) a na úrovni ex vivo u experimentálnych zvierat podrobených adjuvantnej artritíde ako aj vo modeli experimentálneho diabetu zvierat ZDF.RNDr. Ľubica Horáková PhD, Január, 2019