Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Alliance4Life - Aliancia pre živé vedy: zmenšovanie výskumnej a inovačnej prepasti v Európskej únii
Life Science Alliance: Closing Research and Innovation Divide in the EU
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019
iPAAC - Inovatívne partnerstvo pre boj proti rakovine (Spoločná aktivita podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia)
INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021
Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní
Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 11.11.2014 - 31.12.2019


Národné projekty

* Interakcia medzi hypoxiou a signálnymi dráhami zapojenými v diferenciácii, nádorovej progresii a metastázovaní.
Interaction of hypoxia with the signaling pathways implicated in differentiation, tumor progression and metastasis.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáčová Martina PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula.
Soluble and/or exosome-associated Carbonic anhydrase IX as a biologically active molecule.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zaťovičová Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
TUMICAR - Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu: molekulárne mechanizmy a klinické implikácie
The role of CA IX in adaptation to tumor microenvironment and in resistance to anticancer therapy: molecular mechanisms and clinical implications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
HUMABCAIX - Výskum humanizovaných protilátok v cielenej liečbe hypoxických nádorov
Research of humanized antibodies in targeted treatment of hypoxic tumors
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 1.12.2021

Celkový počet projektov: 7

Poznámka:
* spoluriešiteľ