Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • DOMORÁK, Daniel. Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Zajac. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2019. 112 strán. Typ: DAI
  • PAŠTÉKA, Jozef - PRUŠKOVÁ, Zora - ŠIKULOVÁ, Veronika - ZAJAC, Peter - GROCH, Erik - TARANENKOVÁ, Ivana. S Dušanom Mitanom odchádza i jeden z nás : [anketa]. In Pravda, 2019, roč. 29, č. 118, s. 24-25. ISSN 1335-4051. Typ: GII
  • ZAJAC, Peter. Model slovenského romantizmu. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 15-50. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
  • ZAJAC, Peter. Romantická irónia Jonáša Záborského. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 290-306. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: ABC
  • ZAJAC, Peter. Poetika ideálneho realizmu? = A Poetics of Ideal Realism? In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2019, roč. 67, č. 3, s. 374-377. ISSN 0009-0468. Typ: ADMB
  • ZAJAC, Peter. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou. In TOP 5 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii). Vydanie prvé. - Fintice - Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2018, s. 8-14. ISBN 978-80-89763-28-3. Typ: AEDA
  • ZAJAC, Peter. Úvod. In Slovenský romantizmus : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. - Brno : Host, 2019, s. 7-11. ISBN 978-80-7491-545-1.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: BEE
  • ZAJAC, Peter. Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II. : anketa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 8. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/149>. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus