Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Rok narodenia: 1946
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyka a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (1966 – 1970)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1988 (CSc.), 1993 (doc., DrSc.), 1996 (Prof.)
Odborné zameranie: literárna teória, slovenská literatúra po roku 1945, koncepcie literárneho romantizmu
Jazykové kompetencie: nemecký jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1981