Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Oľga Vaneková PhD.

Národné projekty

* Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.

* Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí

Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries

Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ