Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Rok narodenia: 1968
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra – latinský jazyk (1986 – 1991)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2013 (PhD.)
Odborné zameranie: redakčná a edičná činnosť, staršia slovenská literatúra, latinsky písaná literatúra
Jazykové kompetencie: latinský jazyk, nemecký jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1991
Priebeh pracovných pozícií:
2007 - 2015: vedecká tajomníčka ústavu