Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Rok narodenia: 1965
Vysokoškolské vzdelanie: Pedagogická fakulta v Nitre, odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia (1987 – 1992)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1999 (CSc.), 2001 (samostatný vedecký pracovník IIa), 2014 (Doc.)
Odborné zameranie: dejiny slovenskej literatúry 20. storočia, medzivojnová a povojnová próza, monografické spracovanie tvorby slovenských prozaikov (Pavel Hrúz, Vincent Šikula), interpretácie povojnovej slovenskej prózy (F. Hečko, P. Vilikovský, D. Kužel a i.), dejiny povojnovej slovenskej literárnej kritiky
Jazykové kompetencie: ruský jazyk, anglický jazyk – pasívne
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1992