Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Vzdelanie a priebeh zamestnaní:

2018 vymenovanie za vysokoškolskú profesorku v odbore Fyzika, Univerzita Komenského, Bratislava
2013 hosťujúca profesorka Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika
2011 habilitácia v odbore fyzika na FMFI UK
2008 hosťujúca profesorka, Ústav farmakológie a toxikológie Viedenskej univerzity, Viedeň, Rakúsko
2008 pracovný pobyt na Ústave experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN
2005 pracovný pobyt na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN
2004 pracovný pobyt na Ústave experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN
2004 pracovný pobyt na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN
2003 pracovný pobyt na Ústave experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN
2003 obhajoba vedeckej hodnosti DrSc z fyziológie živočíchov
2002 preradenie do kvalifikačného stupňa I. - vedúca vedecká pracovníčka
2002 poverená funkciou zástupkyne riaditeľa ÚMFG SAV
2002 pracovný pobyt na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN
2002-doteraz vedúca laboratória biofyziky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
1996 preradenie do kvalifikačného stupňa IIa - samostatná vedecká pracovníčka
1996 pracovný pobyt na lekárskej fakulte University of Rochester, Rochester, NY, USA
1993–2001 vedecká pracovníčka Ústavu farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN
1990–1991 postdoktorandka na lekárskej fakulte University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA
1989-1990 vedecká pracovníčka biofyzikálneho laboratória Centra fyziologických vied SAV
1989 obhajoba vedeckej hodnosti CSc z biofyziky
1985–1989 ašpirantka v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika
1983-1985 študijný pobyt v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika
1983 RNDr v odbore biofyzika
1978–1983 Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave, odbor jadrová fyzika