Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Dagmar Štefunková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HANUŠIN, Ján** - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a relict of traditional viticultural landscape (case study Modra area, Slovakia) [Kamenice a kamenné múriky ako relikt tradičnej vinohradníckej krajiny /prípadová štúdia okolie Modry, Slovensko/]. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 5-20. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.01 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADNB
  • HANUŠIN, Ján - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a current manifestation of past human-environmental interactions in vine regions of Little Carpathian mountains (case study of Modra, Slovakia) [Kamenné kopy a valy ako súčasný prejav minulých vzťahov človeka a prírody vo vinohradníckej krajine Malých Karpát]. Hanušin J., Štefunková D., Rusnák M. In 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 29. (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
  • LIESKOVSKÝ, Juraj - LIESKOVSKÝ, Tibor - HLADÍKOVÁ, K. - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HURAJTOVÁ, Natália. LiDAR as a tool for detection of historical anthropogenic landforms: examples from Slovakia [LiDAR ako nástoj na detekciu historických antropogénnych foriem reliéfu - príklady zo Slovenska]. In 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 47-48. (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
  • ŠATALOVÁ, Barbora** - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - DOBROVODSKÁ, Marta - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - KOZELOVÁ, Ivana. Monitoring and evaluating the contribution of the rural development program to high nature value farmland dominated by traditional mosaic landscape in Slovakia [Monitorovanie a hodnotenie prínosu Programu rozvoja vidieka pre historické štruktúry krajiny s prevládajúcou tradičnou mozaikovou štruktúrou na Slovensku]. In Ecological Indicators, 2021, vol. 126, article no. 107661. (2020: 4.958 - IF, Q2 - JCR, 1.315 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107661 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus