Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Viktória Ďuricová

Národné projekty

* MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ