Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Mgr. Martin Ološtiak PhD.

Národné projekty

* Vektorové reprezentácie vágnych výrazov v slovenčine

Vector representations vague expressions in the Slovak language

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ