Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Jaromír Klarák PhD.

Medzinárodné projekty

* BattPor - Inline evaluácia pórovitosti elektród Li-ion batérií pomocou algoritmov strojového učenia

Inline evaluation of Li-ion batery electrod porosity using machine learning algorithms

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.

* SWORD - Inteligentné diagnosticko-terapeutické náplasti

Smart Wound monitoring Restorative Dressings

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bardošová Mária CSc.


Národné projekty

* RFMEMS - Mikroelektromechanické senzory s rádiofrekvenčnýcm prenosom údajov

Microelectromechanical sensors with radio frequency data transmission

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ