Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Veronika Garajová, PhD.

Rok narodenia: 1994
Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra Archívnictvo a pomocné vedy historické (2017)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2021)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): vedecko-výskumné úlohy v oblasti historickej hudobnej vedy so zameraním na výskum hudby a hudobnej kultúry 9. - 15. storočia na Slovensku v európskom kontexte
Rok nástupu na pracovisko: 2021