Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Igor Murín PhD.

Národné projekty

* Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.

* Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* Krajina pod mračnom bodov - potenciál špecializovaného spracovania leteckého laserového skenovania s veľmi vysokým rozlíšením pre ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Validation of Late Prehistoric sites in selected regions by interdisciplinary and non-destructive research

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ