Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka SAV

Publikačná činnosť

Dr. h. c. PhDr. Teodor Münz, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • MÜNZ, Teodor. Filozofická tvorba slovenských teológov. In Filozofický sborník SAVU, roč. 5, 1950, s. 68-71. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Samuel Štefan Osuský ako historik filozofie. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 849-862. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Recenzenti Karol Kollár, František Novosád, Vladimír Valentík. Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007. 331 s. ISBN 978-80-969770-0-0.
 • MÜNZ, Teodor. Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti. Bratislava : SAV, 1954. 150 s. Typ: AAB
  Citácie:
  [3] La Révolution francaise (1789). Réactions philosophiques et littéraires. Direction T. Pružinec, M. Kohlhauser. Chambéry - Nitra : Université de Savoie - Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 106, 107. ISBN 978-2-9536153-5-7.
 • MÜNZ, Teodor. Za správne chápanie boja materializmu s idealizmom v dejinách slovenskej filozofie. In Slovenský filozofický časopis, 1956, roč. 11, č. 2, s. 163-173. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Recenzenti Karol Kollár, František Novosád, Vladimír Valentík. Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007. 331 s. ISBN 978-80-969770-0-0.
 • MÜNZ, Teodor. Filozofia slovenského osvietenstva. Bratislava : SAV, 1961. 257 s. Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Samuel Štefan Osuský ako historik filozofie. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 849-862. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [3] La Révolution francaise (1789). Réactions philosophiques et littéraires. Direction T. Pružinec, M. Kohlhauser. Chambéry - Nitra : Université de Savoie - Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 100, 102, 103. ISBN 978-2-9536153-5-7.
  [4] LIBA, P. Kultúra komunikácie v informačnej spoločnosti. In Kultúra komunikácie v informačnej spoločnosti. Nitra : AK UKF, 2005, s. 20. ISBN 80-8050-872-0.
  [4] Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 224. ISBN 978-80-223-3529-4.
 • MÜNZ, Teodor. Od fantázie ku skutočnosti. Bratislava : Vydavateľstvo Osveta, 1963. 199 s. Typ: AAB
  Citácie:
  [4] NEZNÍK, P. Bludisko rozpakov (J.-J. Rousseau - rebel alebo revolucionár...). In Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseau) : zborník vedeckých príspevkov. Javorská, A. - Chabada, M. - Gáliková, S. (eds.). Nitra : Filozofická fakulta UKF, SFZ pri SAV, 2013, s. 421. ISBN 978-80-558-0460-6.
  [4] Philosophica 13: Metamorfózy slobody v dejinách myslenia. A. Javorská, R. Sťahel, K. Mitterpach (eds.). Nitra : FF UKF, 2013, s. 118. ISBN 978-80-558-0509-2.
 • MÜNZ, Teodor. Novoveká empirická a osvietenská filozofia. In Antológia z diel filozofov : novoveká empirická a osvietenská filozofia. - Bratislava : VPL, 1967, s. 7-41. Typ: BBB
  Citácie:
  [4] Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. 896 s. ISBN 978-80-8101-103-0.
 • MÜNZ, Teodor. Svetová filozofia v 19. storočí. In Slovenské pohľady, 1967, roč. 83, č. 9, s. 141-142. Typ: EDI
  Citácie:
  [2.1] PLAŠIENKOVÁ, Z. Filozoficko-literárna činnosť Milana Ziga v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 863. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofie. Bratislava : Pravda, 1971. 292 s. Typ: AAB
  Citácie:
  [4.1] NOVOSÁD, František. Elementy filozofickej antropológie : o znakoch, nástrojoch a inštitúciách. Bratislava : Iris, 2020, s. 221. ISBN 978-80-8200-057-6.
 • MÜNZ, Teodor. Baruch Benedictus Spinoza (1632-1667). Bratislava : Veda, 1977. 149 s. Typ: AAB
  Citácie:
  [4] Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. 896 s. ISBN 978-80-8101-103-0.
  [4] Dejiny sociálneho a politického myslenia. Editori František Novosád, Dagmar Smreková. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 264. ISBN 978-80-8101-679-0.
  [4] Philosophica 13: Metamorfózy slobody v dejinách myslenia. A. Javorská, R. Sťahel, K. Mitterpach (eds.). Nitra : FF UKF, 2013, s. 119. ISBN 978-80-558-0509-2.
 • MÜNZ, Teodor. Intuitívny realizmus v kritike slovenských marxistických autorov. In Filozofia, 1979, roč. 34, č. 3, s. 290-305. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. 896 s. ISBN 978-80-8101-103-0.
 • MÜNZ, Teodor. Divinizácia či ateizácia? Tendencie teologických názorov Teilharda de Chardin. In Ateizmus, 1985, roč. 13, č. 4, s. 374-390. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] PLAŠIENKOVÁ, Zlatica. Odozvy Teilhardovho myslenia u niektorých slovenských, českých a poľských autorov. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 1. diel. Editor Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Milan Toman. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-18-1.
 • MÜNZ, Teodor. Kritika Heglovej filozofie a vývin k materializmu u Jonáša Záborského. In BODNÁR, Ján. Dejiny filozofického myslenia na Slovensku I. - Bratislava : Veda, 1987, s. 445-449. Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] KALAJTZIDIS, J. Etické a filozofické prvky v tvorbe Jonáša Záborského. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2019/2020): Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : konferenčný zborník, 20. medzinárodná konferencia, 22. - 23. máj 2019, Prešov. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2019, s. 91. ISBN 978-80-555-2284-5.
 • MÜNZ, Teodor. Pohľady do novovekej filozofie. In Filozofia, 1988, roč. 43, č. 6, s. 730-745. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] PLAŠIENKOVÁ, Z. Filozoficko-literárna činnosť Milana Ziga v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. In Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 863. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. Problém jazyka a prekladu v Heideggerovej filozofii. In Filozofia, 1989, roč. 44, č. 6, s. 740-745. ISSN 0046 - 385 X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] KANICHOVÁ, R. Terminologické neologizmy Martina Heideggera. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. Predslov ku Kritike praktického rozumu. In KANT, I. Kritika praktického rozumu. - Bratislava : Spektrum, 1990, s. 5-21. ISBN 80-218-0051-8. Typ: BBB
  Citácie:
  [4] MURÁNSKY, Martin. Kantova deontologická etika. In Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2008, s. 330-351. ISBN 978-80-8101-103-0.
  [4] REMIŠOVÁ, A. - TRENČIANSKÁ, E. Etika a morálka. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2012, s. 252. ISBN 978-80-89393-76-3.
 • MÜNZ, Teodor. Kann man Heidegger ins Slowakische übersetzen? In Zur philosophischen Aktualität Heideggers. Bd. 3. - Frankfurt : Klosterman, 1992, s. 160-164. Typ: ABC
  Citácie:
  [2.1] KANICHOVÁ, R. Terminologické neologizmy Martina Heideggera. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. Nacionálna otázka u katolíckych teológov za Slovenského štátu. In Filozofia, 1992, roč. 47, č. 1, s. 21-29. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. Kresťanstvo a ekologická kríza. In Vesmír, 1992, roč. 71, č. 3, s. 150-152. Typ: BDFB
  Citácie:
  [2.1] HUBA, Mikuláš. Ľudské hodnoty, etika, udržateľnosť a kvalita života: teória a prax. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 8, s. 675-685. (2007 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. Esej o túžbe po stratenom raji. In Filozofia, 1993, roč. 48, 8, s. 497-506. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [4] LESŇÁK, S. Slovenská environmentálna filozofia 90. rokov v slovenských časopisoch. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-19-8.
 • MÜNZ, Teodor. Človek - luxusný výtvor prírody. In Filozofia, 1993, roč. 48, č. 1, s. 20-25. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. Náboženská filozofia na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. In Filozofia, 1994, roč. 49, č. 7, s. 403-481. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Samuel Štefan Osuský ako historik filozofie. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 849-862. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] GLUCHMAN, V. Filozofia (etika) života Martina Rázusa. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2008, roč. 63, č. 10, s. 902, 907., Registrované v: WOS
  [2.1] VOLEK, P. Tomistický smer kresťanskej filozofie v dialógu svetonázorov. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 226. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. 896 s. ISBN 978-80-8101-103-0.
  [4] Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť : zborník príspevkov. Košice : SFZ pri SAV, FF UK, FF UPJŠ, 2011, s. 371. ISBN 978-80-970303-2-2.
  [4] KOLLÁR, Karol. Slovenské filozofické periodiká v 40. rokoch 20. storočia : vybrané témy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, s. 26, 95. ISBN 978-80-970494-6-1.
  [4] KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Recenzenti Karol Kollár, František Novosád, Vladimír Valentík. Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007. 331 s. ISBN 978-80-969770-0-0.
 • MÜNZ, Teodor. Catholic Theologians and the National Questions (1939-1945). In Language, Values and the Slovak Nation : Slovak Philosophical Studies, I. Edited by Tibor Pichler and Jana Gašparíková. - Washington, D.C. : The Council for Research in Values and Philosophy, 1994, s. 93-104. ISBN 1-56518-036-4. Typ: AEC
  Citácie:
  [3] KAMUSELLA, Tomasz. The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe. Palgrave Macmillan, 2012, s. 853. ISBN 978-0-230-29473-8.
 • MÜNZ, Teodor. Slobodou k neslobode. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 9, s. 488-492. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. Filozofia života Štefana Polakoviča a Svätopluka Štúra. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 12, s. 729-737. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. Problémy s ekoetikou. In Filozofia, 1995, roč. 50, č. 2, s. 93-101. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. K problému antropocentrickej etiky. In Filozofia, 1996, roč. 51, č. 2, s. 80-83. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB
  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] LESŇÁK, S. Slovenská environmentálna filozofia 90. rokov v slovenských časopisoch. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-19-8.
 • MÜNZ, Teodor. Minulosť a budúcnosť slovenskej filozofie. In Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku : zborník príspevkov z 1. kongresu slovenskej filozofie (10. - 11. novenbra 1995). Zostavovatelia Jana Balážová, Karol Kollár, Tibor Pichler. - Bratislava : Infopress, 1996, s. 70-73. ISBN 80-85402-21-1. Typ: AEF
  Citácie:
  [4] KOPČOK, Andrej. Na pomedzí filozofie a politiky : výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Recenzenti Karol Kollár, František Novosád, Vladimír Valentík. Bratislava - Báčsky Petrovec : Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra, 2007. 331 s. ISBN 978-80-969770-0-0.
 • MÜNZ, Teodor. Teológia 20. storočia. In Filozofia, 1997, roč. 52, č. 1, s. 39-47. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. Na ceste za skutočnosťou. In Filozofia, 1997, roč. 52, č. 6, s. 384-393. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. Samuel Štefan Osuský. In Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. 1. vyd. - Bratislava : Infopress, 1998, s. 105-108. ISBN 80-85402-32-7. Typ: ABD
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Samuel Štefan Osuský ako historik filozofie. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 849-862. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť : zborník príspevkov. Košice : SFZ pri SAV, FF UK, FF UPJŠ, 2011, s. 365. ISBN 978-80-970303-2-2.
 • MÜNZ, Teodor. Luteránska filozofia na Slovensku. In Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. 1. vyd. - Bratislava : Infopress, 1998, s. 88-95. ISBN 80-85402-32-7. Typ: ABD
  Citácie:
  [2.1] BAKOŠ, Vladimír. Samuel Štefan Osuský ako historik filozofie. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 849-862. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4] Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť : zborník príspevkov. Košice : SFZ pri SAV, FF UK, FF UPJŠ, 2011, s. 369. ISBN 978-80-970303-2-2.
 • MÜNZ, Teodor. Filozofia ako terapia. In Filozofia, 1998, roč. 53, č. 2, s. 133-135. (1998 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Kvalita života ľudí trpiacich bolesťou / Nemčeková, M. - Žiaková, K. - Martin : JSF UK, 1997. Typ: EDI
 • MÜNZ, Teodor. Filozofia života Svätopluka Štúra. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 618-619. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [4] Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. 896 s. ISBN 978-80-8101-103-0.
 • MÜNZ, Teodor. Mravnosť a morálka. In Filozofia a doba : zborník príspevkov z 2. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. - 28. októbra 2000 v Bratislave. Zostavili Jana Balážová, Anna Remišová. - Bratislava : Iris, 2001, s. 314-319. ISBN 80-88778-23-9. Typ: AED
 • MÜNZ, Teodor. Listy filozofom : vyznania a polemiky. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2002. 205 s. ISBN 80-7149-459-3 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] GLUCHMAN, V. Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 119-137. (2003 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] GLUCHMAN, V. Idea humánnosti v kontextoch súčasnej etiky. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 7, s. 512-531., Registrované v: WOS
  [2.1] GLUCHMAN, V. Miesto humánnosti v etike sociálnych dôsledkov. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 8, s. 613-623., Registrované v: WOS
  [2.1] KANICHOVÁ, R. Viacaspektová typológia filozofickej terminológie. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 1, s. 8-32., Registrované v: WOS
  [2.1] KOLLÁR, Karol. O. Mészáros: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 939-941. (2008 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] PLAŠIENKOVÁ, Z. Evolučná ontológia a problém dynamickej substancie v koncepcii Teilharda de Chardin. In Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 122. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [4.1] BAJLA, M. Heidegger a Nietzsche - problém filozofického nihilizmu. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 193. ISBN 978-80-8152-710-4.
  [4.1] JUSKO, Š. Nietzsche a grécka filozofia. Košice : FF UPJŠ, 2014, s. 244. ISBN 978-80-8152-162-1.
  [4.1] KANICHOVÁ, R. Nemecká filozofická terminológia. Bratislava : Hronka, 2014, s. 207. ISBN 978-80-971397-5-9.
  [4] Dejiny sociálneho a politického myslenia. Editori František Novosád, Dagmar Smreková. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 486 s. ISBN 978-80-8101-679-0.
  [4] GLUCHMAN, V. Kritické reflexie marxisticko-leninského humanizmu v slovenskej filozofii a etike (druhej polovice 20. storočia). In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Editor V. Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013, s. 60. ISBN 978-80-555-0837-5.
  [4] KORENÁ, K. Štúrova kritika Nietzscheho. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 243. ISBN 978-80-223-3529-4.
  [4] LALÍKOVÁ, E. Sto rokov vo vývoji slovenskej filozofie. In Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí. Editori L. Kiczko, E. Lalíková, M. Zigo. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 110. ISBN 978-80-223-3529-4.
  [4] LALÍKOVÁ, Erika. Zápas o moderný svet podľa Jána Lajčiaka. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 1. diel. Editor Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Milan Toman. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-18-1.
  [4] NOVOSÁD, František - PAUER, Jozef - SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMOLKOVÁ, Eva - MURÁNSKY, Martin - KARUL, Róbert. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Posudzovatelia R. Dupkala, V. Leško. Bratislava : Iris, 2004. 226 s. ISBN 80-89018-73-4.
  [4] PLAŠIENKOVÁ, Zlatica. Odozvy Teilhardovho myslenia u niektorých slovenských, českých a poľských autorov. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 1. diel. Editor Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Milan Toman. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-18-1.
  [6] GLUCHMAN, V. List dr. T. Münzovi. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2003, roč. 58, č. 4, s. 284-288.
  [6] SMOLKOVÁ, Eva. Listy filozofom. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 143-146. (2003 - Current Contents). ISSN 0046-385X.
 • MÜNZ, Teodor. Etika sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. In Filozofia, 2002, roč. 57, č. 4, s. 275-284. (2002 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
  Citácie:
  [2.1] GLUCHMAN, V. Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 119-137. (2003 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
  [2.1] GLUCHMAN, V. Idea humánnosti v kontextoch súčasnej etiky. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 7, 512-531., Registrované v: WOS
  [2.1] GLUCHMAN, V. Miesto humánnosti v etike sociálnych dôsledkov. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 8, s. 613-623., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. Hľadanie skutočnosti vo filozofii. In OS - Fórum občianskej spoločnosti, 2003, roč. 7, č. 7-8, s. 30-39. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. What are We Seeking in Cognition. In Human Affairs, 2004, roč. 14, č. 1, 16,5 strán. Typ: ADFB
 • MÜNZ, Teodor. Človek - hľadač a tvorca skutočnosti. In Filozofia ako problém? - Bratislava : Kalligram, 2004, s. 34-59. Typ: AEF
  Citácie:
  [4.1] KANICHOVÁ, R. Nemecká filozofická terminológia. Bratislava : Hronka, 2014, s. 207. ISBN 978-80-971397-5-9.
 • MÜNZ, Teodor. Hegelova filozofia náboženstva vo Fenomenológii ducha. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 921-926. (2006: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2007 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • MÜNZ, Teodor. Hľadanie skutočnosti. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2008. 168 s. ISBN 978-80-8101-066-8 Typ: AAB
  Citácie:
  [2.1] PLASIENKOVA, Zlatica. Are we leaving? Essay on man and nature. In FILOZOFIA. ISSN 0046-385X, 2020, vol. 75, no. 6, pp. 505-510. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.6.7., Registrované v: WOS
  [4.1] BAJLA, M. Heidegger a Nietzsche - problém filozofického nihilizmu. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2018, s. 193. ISBN 978-80-8152-710-4.
  [4.1] JUSKO, Š. Nietzsche a grécka filozofia. Košice : FF UPJŠ, 2014, s. 244. ISBN 978-80-8152-162-1.
  [4.1] NEZNÍK, P. - MARKOV, B. a kol. Dostojevskij a Nietzsche. Apoteóza nezakorenenosti. Za a proti... Košice : UPJŠ, 2017, s. 317. ISBN 978-80-8152-586-5.
  [4.1] NEZNÍK, P. - MARKOV, B. a kol. Dostojevskij a Nietzsche. Tragický osud človeka. Za a proti... Košice : UPJŠ, 2018, s. 416. ISBN 978-80-8152-632-9.
  [4] Heidegger a grécka filozofia. V. Leško, K. Mayerová (eds.). Košice : FF UPJŠ, 2013, s. 369. ISBN 978-80-8152-072-3.
  [4] NEZNÍK, P. Bludisko rozpakov (J.-J. Rousseau - rebel alebo revolucionár...). In Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseau) : zborník vedeckých príspevkov. Javorská, A. - Chabada, M. - Gáliková, S. (eds.). Nitra : Filozofická fakulta UKF, SFZ pri SAV, 2013, s. 421. ISBN 978-80-558-0460-6.
  [4] PLAŠIENKOVÁ, Z. Reflexia vybraných etických úvah Teodora Münza v česko-slovenskom týždenníku Mosty. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Editor V. Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013, s. 120. ISBN 978-80-555-0837-5.
  [4] Philosophica 13: Metamorfózy slobody v dejinách myslenia. A. Javorská, R. Sťahel, K. Mitterpach (eds.). Nitra : FF UKF, 2013, s. 119. ISBN 978-80-558-0509-2.
 • MÜNZ, Teodor. Hegelova filozofia náboženstva vo Fenomenológii ducha. In Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Editori Vladimír Leško, Zlatica Plašienková ; recenzenti O. Sisáková, P. Nezník. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2008, s. 53-61. ISBN 978-80-7097-709-5. Typ: AED
 • MÜNZ, Teodor. Recepcia a odozvy západnej filozofie v dejinách filozofického myslenia na Slovensku. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 1. diel. Editori Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Milan Toman ; recenzenti L. Kiczko, A. Kiepas. - Bratislava : Iris, 2008, s. 51-62. ISBN 978-80-89256-18-1. Typ: AED
  Citácie:
  [4] LALÍKOVÁ, E. Za "mantinelmi" slovenskej filozofie. In Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť : zborník príspevkov. Košice : SFZ pri SAV, FF UK, FF UPJŠ, 2011, s. 43. ISBN 978-80-970303-2-2.
 • MÜNZ, Teodor. Hegel a Teilhard de Chardin: Evolučný Boh, či Boh evolúcie? In Boh vo filozofii 20. storočia. Ed. J. Dronzek. - Košice : TF KU, 2008, s. 102-111. ISBN 978-80-969843-7-4. Typ: AEF
  Citácie:
  [2.1] PLAŠIENKOVÁ, Z. Evolučná ontológia a problém dynamickej substancie v koncepcii Teilharda de Chardin. In Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 122. ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS
 • MÜNZ, Teodor. Duchovná periféria pod lupou. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 186-191. (2007: 0.188 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2008 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Psychoanalýza na periférii / A. Bžoch. - Bratislava : Kalligram, 2007. Typ: EDI
 • MÜNZ, Teodor. Môj pohľad na vzájomný vzťah človeka a prírody [My Atitude Towards the Relationship Between Man and Nature]. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 10, s. 892-898. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.10.6 Typ: ADDB
 • MÜNZ, Teodor. K otázke Spinozovho materializmu. In Filozofia, 1977, roč. 32, č. 4, s. 398-413. Typ: ADFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus