Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Anna Vykydalová PhD.

Medzinárodné projekty

* PolyBioMat - Funkčné materiály na báze polylaktidov.

Polylactide-based multifunctional materials.

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.


Národné projekty

* Využitie biopolymérov pre vývoj inovatívnych liečebných postupov a energetickej sebestačnosti.

Biopolymers for the development of innovative treatments and energy self-sufficiency

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eckstein Anita PhD.

* Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.

* Vplyv mikroplastov z mulčovacích fólií na hydrologické procesy v pôde a rast plodín

Effect of microplastics from mulch films on soil hydrological processes and crop growth

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ