Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Kristína Valášková

Narodená: 1992

2012 – 2015: bakalárske štúdium, učiteľstvo občianskej náuky a učiteľstvo dejepisu, PdF UK v Bratislave
2015: Bc.
2015 – 2017: magisterské štúdium, učiteľstvo občianskej náuky a učiteľstvo dejepisu, PdF UK v Bratislave
2017 : Mgr.
2017 – 2021: externá doktorandka PdF UK v Bratislave
2020 : interná doktorandka Ústav politických vied SAV