Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Michal Slaný PhD.

Medzinárodné projekty

* JoinHEC - Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov

Development of new joining methods for high entropy ceramics

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.


Národné projekty

* BENTONITE - GAP - Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ