Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

CV
Břetislav Horyna
08. 06. 1959
Rolnická 5/51, 62500 Brno
Ženatý, jedno dítě
filohory@savba.sk
michal.berghauer@centrum.cz

Informace o VŠ vzdělání a dalším kvalifikačním růstu
UJEP Brno 1983 filosofie PhDr.
UP Olomouc 1994 filosofie PhD.
UP Olomouc 1997 filosofie docent
UP Olomouc 2001 filosofie profesor

Seznam projektů výzkumu a vývoje jako řešitel
1. Grant Teorie a metodologie religionistiky, GAČR, reg. č. 401/07/0361, (2007 – 2010)
2. Grant Náboženské a filosofické kořeny rané romantiky, GAČR, reg. č. 401/02/0155
(2002 – 2005)
3. Výzkumný projekt Anthologie zur Geschichte der Religionswissenschaft, unterstützt
von Austrian Science and Research Liaison Office Brno (2000 – 2001)
4. Grant Filosofie náboženství. Pokus o typologii (Religionsphilosophie. Versuch um eine Typologie), unterstützt von Open Society Fund (Higher Edukation Support Program), grant Nr. HC11/96/3 (1996 – 1999)
5. Projekt: Spoluřešitel Projekt „Visiting scholar program: Method and Theory in the
Study of Religion“, Faculty of Humanities Leibniz-University Hannover, Department for the Study of Religion, WS 2009/2010, výstup kapitola Study of Religions in the Era of
Globalization of Differences: The Concept of Agonistic Context in ed. S. Führding, Method and Theory in the Study of Religion. Working Papers from Hannover, Marburg 2016
6. Spoluřešitel Projekt „Religionswissenschaft und Wissen“, WS 2012, Institut für
Theologie und Religionswissenschaft Leibniz-Universität Hannover, zvaná přednáška „Der allgemeine Begriff der Erfahrung und seine Anwendung in der Religionswissenschaft“.
7. Spoluřešitel Projekt: Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí (CZ.1.07/2.2.00/07.0020),
UPOL, zodpovědný řeš. doc. Mgr. Jiří Hrabal, PhD., 2010-2010
8. Projekt FRVŠ 2011, FF MU Brno, Projekt FRVŠ 2011m Tematický okruh: F5, b) tvorba
nového předmětu studijního programu Filozofie, Název projektu: Jsme ještě svobodní
lidé?, řešitel
9. Rozvojový projekt na rok 2009, 2010, 2011, 2012 Program na podporu rozvoje
internacionalizace navazujícího magisterského stupně studia filosofie – Název projektu:
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických
pracovníků na MU, MU Brno, hlavní řešitel.
10. Spoluřešitel, Projekt APVV-14-0706 Heidegger a novoveká metafyzika, výstup Kantova pôvodna metóda metafyziky a jej deštrukcia, in Leško, V. / Sobotka, M. (eds.), Heidegger a novoveká metafyzika, Košice 2017, s. 209-232
11. Projekt: Spoluřešitel, Výzkumný program „Formy a funkce komunikace“ Strategie
AV21, Akademie věd ČR 2018, výstup A. Honneth, Právo svobody, Praha 2018 (překlad)
12. Jednoroční projekt (leden-prosinec 2017): spoluřešitel, MUNI/A/1032/2016 01. 01. 2017 Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury s přihlédnutím k českoněmecké problematice a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům; výstup kapitola v knize, „Hand an sich legen. Über die Alltäglichkeit des (unliterarischen) Suizids“, 2017
13. Jednoroční projekt (leden-prosinec 2017) specifického výzkumu Výzvy současné
filozofie MUNI/A/0837/2016, GA MU, spoluřešitel; výstup studie ve spec. čísle časopisu
ProFil 2017 (Special Issue): 34–41 https://doi.org/10.5817/pf17-3-1649 „Die postfaktische Welt der Analphabetenwahrheiten“.
14. Jednoroční projekt (leden-prosinec 2018): spoluřešitel, MUNI/A/1033/2017 01. 01. 2018
Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím českoněmecké problematiky a archivní práce a s přesahem k nordistickým a
nederlandistickým aspektům; výstup kapitola v knize, „Geschichte einer Sitzordnung“,
2018
15. Grant VEGA č. 1/0291/18 Historicko-filozofická analýza environmentálneho
myslenia, skúmanie jeho vplyvov na etické, právne a politické myslenie a jeho
spoločenská odozva, spoluřešitel

Seznam nejvýznamnějších expertíz a posudků:
Odborné posudky projektů základního výzkumu pro APVV (4)
Odborné posudky projektů základního výzkumu pro GAČR (cca. 15)
Hodnotitel žádostí o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odborné posudky odborných textů pro časopisy Filosofický časopis, Filozofia, Aluze, nakl. Filosofa, nakl. SLON, Studia philosophica, Religio, ad. (v řádu desítek)

Členství ve vědeckých a odborných komisích, redakčních radách a výborech
vědeckých a odborných konferencí:
2003-2009 člen POK 401 GAČR
2007-2012 člen Stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro filosofii, teologii
a religionistiku
1997-2003 člen Vědecké rady FF UPOL
2003-2012 člen Vědecké rady FF MU
2001-2006 předseda AS FF MU a člen AS MU
1994-2008 prezident České společnosti pro religionistiku
2009-2011 šéfredaktor časopisu Religio. Revue pro religionistiku
2008 – předseda organizačního výboru VIII. výroční konference EASR a speciální
konference IAHR „Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political
Engagement of the Study of Religions“ (Brno, 7. - 11. 9. 2008)
2004 – předseda organizačního výboru mezinárodní konference Kant redivivus.
K dvoustému výročí úmrtí I. Kanta, Brno 2004, editor konf. sborníku
Předseda oborové komise pro Teorii vědy FF MU od 2009
Člen oborové rady pro filosofii FF MU od 2001
Člen Deutscher Vereinigung für Religionswissenschaft od 1996
Spoluzakladatel a člen pracovní skupiny AKAM (Arbeitskreis Theorie und Methodologie der Religionswissenschaft) při DVRW od 2004

Zahraniční zvané studijní a pracovní pobyty:
1995 Ludwigs-Maximilian-Universität München 9 měsíců
1998 Univerzita Vídeň 2 měsíce
2000 Univerzita Vídeň 1 měsíc
2000 Ludwigs-Maximilian-Universität München 3 měsíce
2001-2002 hostovská profesura Robert-Bosch-Stiftung Stuttgart na univerzitách v Mnichově, Bonnu, Hannoveru a Marburgu 12 měsíců
2003 univerzita Vídeň 1 měsíc
2005 Univerzita Hannover 1 měsíc
2007 Univerzita Hannover 1 měsíc
2008 Univerzita Hannover 1 měsíc
2009 Univerzita Hannover 1 měsíc
2010 Univerzita Hannover 1 měsíc

Nejvýznamnější ocenění a uznání vědeckých výsledků:
Nominace Magnézia Litera za odbornou literaturu 2005
Cena nakladatelství Vyšehrad za rok 2005 za odbornou literaturu.
Cena rektora Masarykovy univerzity za významné vědecké dílo za rok 2007