Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Martin Posch PhD.

Medzinárodné projekty

* Mapovanie a podpora digitálnych humanitných vied vo vyšehradskom regióne. Štúdie o kultúre a kultúrnom dedičstve v krajinách V4

Mapping and Boosting Digital Humanities in the Visegrad region

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.4.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Michela Miroslav PhD.


Národné projekty

* Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin

Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hlavinka Ján PhD.

* Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

* Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ