Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. Ing. Anna Přibilová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Nositeľné robotické zariadenia pre posilnenie, podporu alebo náhradu motorických funkcií človeka
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Přibilová Anna PhD.
Doba trvania: 15.3.2017 - 14.3.2021


Národné projekty

* ReSynCard - Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG
Personalized Optimisation of Cardiac Resynchronization Therapy in Heart Failure Based on Multiple Lead ECG Measurement
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tyšler Milan CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ