Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová ERT

Medzinárodné projekty

IMPROVE - 3Rs koncepty pre zlepšenie kvality biomedicínskych vied (IMPROVE)

3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)

Doba trvania: 21.10.2022 - 20.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

NETSKINMODELS - European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)

Engineering novel 3D organotypic skin models

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

ONTOX - Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA

Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT


Národné projekty

Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva.

Bio-compatibility assessment of medical devices and novel medical device materials using in vitro methods based on 3D reconstructed human tissue models.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

Safe-MDs - In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP

In vitro biocompatibility testing of medical devices (MDs) and new generation bio-materials for MDs

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

* Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19

Development of products by modification of natural compounds and study of their multi-modal effects onCOVID-19 disease

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ