Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. et Ing. Patrik Sleziak PhD.

Medzinárodné projekty

* WATSON - Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín

Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration

Doba trvania: 24.9.2020 - 23.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.


Národné projekty

* DETECTIVES - Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku

Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.

Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach

Impact of ongoing forest change on the hydrological cycle in mountain basins

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. et Ing. Sleziak Patrik PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ