Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Rastislav Rovný, PhD.

Rastislav Rovný pôsobí ako postdoktorand na Oddelení behaviorálnej neurovedy Centra experimentálnej medicíny. V roku 2018 ukončil doktorandské štúdium na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom programe fyziológia živočíchov. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval genetickým determinantom endofenotypov psychiatrických porúch. V súčasnom období sa venuje molekulárno-genetickým mechanizmom kognitívnych procesov.