Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Lenka Sarvašová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Význam lokálnych habitatov a mikrohabitatov pre priestorovú distribúciu lesných a arborikolných článkonožcov
Importance of local habitats and microhabitats for spacial distribution of forest and arboricolous arthropods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kulfan Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ