Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Bc. Zuzana Hukeľová MSc., PhD.

Medzinárodné projekty

* Vedecká spolupráca v oblasti archeogenetiky a antropológie pravekého obyvateľstva zo Slovenska a okolitých krajín.

“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.


Národné projekty

Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností.

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Bc. Hukeľová Zuzana MSc., PhD.

* Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Medieval Economy (6th - 13th Century)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ