Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Zuzana Birčáková PhD.

Medzinárodné projekty

* Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov

Progressisve methods for treatment of the functional and mechanical properties of powder materials

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.


Národné projekty

* Inovatívne postupy vo výskume a vývoji nových feroických materiálov s využitím komplexnej impedančnej spektroskopie

Innovative approaches to research and development of novel ferroic materials by using complex impedance spectroscopy

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.

Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt

Preparation of hybrid composites and characterization of structure and magnetic properties at a wider temperature range

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Birčáková Zuzana PhD.

* Histes - Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov

Development of high-alloy isotropic electrical steels for traction engines of electric vehicles

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč František CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ