Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jozef Vlasáč

Národné projekty

* Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.

* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ