Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ivana Koubová PhD.

Národné projekty

* Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* COTAZ - Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase

Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

* Šváby zo svetových jantárov III.

Amber cockroaches (III)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.

* Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ