Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Milena Sokolová PhD.

Národné projekty

* Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ