Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Lucia Balejčíková (Melníková), PhD.

Lucia Balejčíková (rod. Melníková) vyštudovala chémiu (bakalársky stupeň) so špecializáciou na biochémiu (magisterský stupeň) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2011. Získala titul PhD v odbore fyzika kondenzovaných látok za štúdium modifikovaných feritínových systémov v roku 2015. Podieľala sa na mnohých slovenských (VEGA, APVV) a medzinárodných projektoch: Ruská federácia (JINR), Poľsko (AMU), Nemecko (DESY), Maďarsko (BNC) a Francúzsko (ILL, JMU). Má bohaté skúsenosti s experimentálnym výskumom v modernej vedeckej infraštruktúre vo fyzike a výsledky publikované vo viac ako 40 článkoch v zbierke Web of Science Core Collection (s viac ako 200 citáciami). V roku 2018 prešla z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) do Ústavu hydrológie SAV. V súčasnosti sa zaoberá environmentalistikou. Štúdium vodných zdrojov a vývoj dekontaminačných technológií prepojila so svojou predchádzajúcou výskumnou témou. Viaceré ocenenia SAV pre mladé vedkyne a účasť na prestížnej súťaži L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede v roku 2018 sú dôkazom kvality výskumu a spoločenských dopadov jej prínosu pre vedu a spoločnosť.