Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Daniela Vacek PhD.

Medzinárodné projekty

Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God

Doba trvania: 1.11.2020 - 1.8.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ