Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Magdalena Adamus PhD.

Národné projekty

* Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery

Cognitive and personality predictors of trust building

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Grežo Matúš PhD.

* KOGZLY - Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie

Cognitive failures - individual predictors and intervention possibilities

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ