Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Miroslav Haška - projektová činnosť

Národné projekty

* Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca na neinvazívnu identifikáciu a interpretáciu štrukturálnych zmien komorového myokardu vedúcich k ventrikulárnym arytmiám
Measurement and modeling of the cardiac electrical field for noninvasive identification and interpretation of structural changes of the ventricular myocardium leading to ventricular arrhythmias
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švehlíková Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* ReSynCard - Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG
Personalized Optimisation of Cardiac Resynchronization Therapy in Heart Failure Based on Multiple Lead ECG Measurement
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tyšler Milan CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ