Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Kristína Bilková PhD.

Národné projekty

ALTERCONSUM - Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe

Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína PhD.

* Regióny a zmeny ich sociálnej klímy v krízovom a post krízovom období

Regions and changes in their social climate in the crisis and post-crisis period

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton CSc.

* SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel PhD.

Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku

The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ