Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ľubica Ditmarová PhD.

Medzinárodné projekty

CLEANFOREST - Kumulatívny vplyv klimatických extrémov a atmosférickej depozície na európske lesy

Join effect of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTs

Doba trvania: 28.10.2022 - 27.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.


Národné projekty

* Ako sú adaptabilné znaky fyziologickej odolnosti drevín ovplyvnené klímou, medzi- a vnútrodruhovou variabilitou?

How are adaptive traits of physiological resistance of trees affected by climate, intra- and interspecific variability?

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ