Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Margita Kuklová CSc.

Medzinárodné projekty

- - Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants

Doba trvania: 11.11.2016 - 11.11.2026
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.


Národné projekty

Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ