Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Mária Kováčová PhD.

Medzinárodné projekty

* PolyBioMat - Funkčné materiály na báze polylaktidov.

Polylactide-based multifunctional materials.

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

* NOVA - Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.


Národné projekty

3D tlač filamentov s „nevšednými“ plnivami pre špeciálne aplikácie

3D printing of filaments with "non-common" fillers for special applications

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kováčová Mária PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ