Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Miroslav Marcin - projektová činnosť

Národné projekty

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
* Komplementárne štúdium supravodivosti vybraných materiálov
Complementary study of superconductivity of selected materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ