Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Jakub Drábik PhD.

Národné projekty

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

* Ženská agenda a pozície žien v štruktúrach politických strán na medzivojnovom Slovensku

Womenʼs Agenda and the Positions of Women in Political Parties and their Structures in Slovakia during the Inter-war Period

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hanula Matej PhD.

* Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ