Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

RNDr. Ján Graban, PhD.

ODBORNÁ PRAX
Od – do: 2016 – trvá Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vedecký pracovník
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
realizácia výskumnej činnosti, testovanie fyziologických modelov, izolácia DNA a mRNA, qPCR, vyhodnocovanie dátových súborov, práca s genomickými databázami, navrhovanie primerov, príprava odborných publikácií
Názov a adresa zamestnávateľa: Slovenská akadémia vied, Štefániková 49, 81438 Bratislava
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: veda a výskum

Od – do: 2015 – 2016 Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, PO Box 104 840 05 Bratislava 45
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vedecký pracovník
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
realizácia výskumnej činnosti, testovanie fyziologických modelov, spravovanie databáz, tvorba a spravovanie web stránok IACS-ES, dokumentačné aktivity
Názov a adresa zamestnávateľa: Slovenská akadémia vied, Štefániková 49, 81438 Bratislava
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: veda a výskum

Od – do: 2010 – 2015 - Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej Univerzity, Tatranská Javorina 7, 05956
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vedecký pracovník
Hlavné činnosti a zodpovednosť:
realizácia výskumnej činnosti, izolácia DNA, genotypizácia zvierat, fragmentačná analýza, sekvenovanie, výučba študentov, projektové aktivity, tvorba a spravovanie web stránok, príprava odborných publikácií pre tlač
Názov a adresa zamestnávateľa: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: veda a výskum, vzdelávanie

Od – do: 2008 – 2009
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vedecký pracovník
Hlavné činnosti a zodpovednosť: realizácia výskumných úloh, izolácia DNA, genotypizácia zvierat, klonovanie bakteriálnych vektorov, transformácia kompetentných buniek, pronukleárne injikovanie, IVF, práca s transgénnymi myšacími modelmi
Názov a adresa zamestnávateľa: Ústav molekulární genetiky AVČR Oddelenie transgénnych modelov ochorení Vídeňská 1083, Praha 4
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: veda a výskum

Od – do: 2008
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: vedecký pracovník
Hlavné činnosti a zodpovednosť: pracovník výskumu a vývoja, príprava a testovanie diagnostických kitov (HPV), RT-PCR, testovanie nastavenia automatizovanej pipetovacej stanice
Názov a adresa zamestnávateľa: Institute of Applied Biotechnologies, Služeb 3056 Praha 10
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: aplikovaný výskum

Od – do: 2006 – 2007
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: odborný asistent, vedecký pracovník
Hlavné činnosti a zodpovednosť: výučba študentov, základný výskum, PCR, genotypizácia zvierat, mapovanie genómu a hľadanie kandidátnych génov zodpovedajúcich za metabolické ochorenia
Názov a adresa zamestnávateľa: Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. Lékařská fakulta UK Albertov 4 Praha
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo a vzdelávanie

Od – do: 2002 – 2005
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: odborný asistent, vedecký pracovník
Hlavné činnosti a zodpovednosť: realizácia výskumných zámerov, PCR, flow cytometria, ELISA testovanie, práca s tkanivovými kultúrami (Jurkat lymfoblastická bunková línia)
Názov a adresa zamestnávateľa: Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1 Košice
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo a vzdelávanie

Od – do: 2001
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: pracovník poisťovne
Hlavné činnosti a zodpovednosť: poistenie osôb a majetku
Názov a adresa zamestnávateľa: Generali poisťovňa a.s. Košice
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: poisťovníctvo

Od – do: 2000
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: učiteľ prvého stupňa, lektor centra voľného času
Hlavné činnosti a zodpovednosť: výučba žiakov, organizovanie voľno-časových aktivít
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Postupimská, Košice
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo
VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
Od – do: 2012 – 2015
Názov získanej kvalifikácie: doktor filozofie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: ekológia, environmentalistika
Názov organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: 3. Stupeň vysokoškolského vzdelania,
PhD.

Od – do: 2001
Názov získanej kvalifikácie: doktor prírodných vied
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: biológia, fyziológia živočíchov a človeka
Názov organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: 2. Stupeň vysokoškolského vzdelania, RNDr.
Od – do: 1993 – 1998
Názov získanej kvalifikácie: magister
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: bunková a molekulárna biológia
Názov organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: 2. Stupeň vysokoškolského vzdelania, Mgr.