Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

BioBrillouin - Brillouinova svetelná mikrospektrometria v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume.
Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Doba trvania: 28.2.2017 - 27.2.2021


Národné projekty

Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* SPLICONC - Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu
Unravelling the mechanisms of post-translational regulation of RNA splicing factors in maintenance of genome integrity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipák Ľuboš PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Dbl2 - Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
SWIREG - Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie.
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ