Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Bratislava (ne)plánované mesto

11. 12. 2022 | zhliadnuté 29-krát
Publikácia je výsledkom komplexného a dlhodobého výskumu architektonického a urbanistického vývoja Bratislavy v 20. storočí. Autorský tím v nej sumarizuje históriu moderného plánovania
a výstavby Bratislavy, odkrýva vzťah medzi urbanistickými zámermi a realizovanou výstavbou, analyzuje architektonické a urbanistické koncepcie a paradigmy relevantné vo vzťahu k mestskej štruktúre. Autori sa pokúsili špecifikovať charakteristické urbanistické štruktúry, architektonické formy a situácie, ktoré determinujú podobu mesta. Predstavili vývoj urbanistických zámerov
v priebehu celého 20. storočia, ako aj architektonické intervencie, ktoré vplývali na ich realizovateľnosť. Dôraz kládli na tie javy a procesy, ktoré boli pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Práca je výnimočná tiež metodologickým prístupom, ktorý autorom umožnil identifikovať, abstrahovať a vizualizovať kľúčové črty mestského tkaniva a jeho premeny v priebehu ostatných sto rokov.
 
Kniha Bratislava (ne)plánované mesto je unikátnym sprievodcom nielen pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť, ktorá chce poznať históriu plánovania a výstavby Bratislavy.
 
Historický ústav SAV
Riešitelia: Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková, Monika Bočková
Projekt: APVV-16-0584 
 
  • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – SZALAY, Peter – HABERLANDOVÁ, Katarína – KRIŠTEKOVÁ, Laura – BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (ne)plánované mesto. Bratislava (un)planned city. Bratislava: SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 s. ISBN 978-80-556-4696-1.