Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Postoje k chudobe: Erózia sociálnej súdržnosti

4. 12. 2022 | videné 261-krát
Kniha je čitateľsky prístupným priblížením hlavných výskumných tém autorky, ktorá sa viac ako dve desaťročia zaoberá otázkami ako chudoba, solidarita a spoločenská súdržnosť. Kombinuje prito štúdium reforiem sociálnej ochrany, štatistických dát o sociálnej situácii obyvateľstva, analýzy politického a mediálneho diskurzu, výskumy verejnej mienky a hodnotových orientácií s kvalitatívnym výskumom osobného prežívania chudoby a možností, ktoré život v chudobe ne/prináša. Kniha osvetľuje spoločenské procesy, v dôsledku ktorých vysokoškolské vzdelanie prestáva byť zárukou schopnosti uvažovať o pozitívnych efektoch znižovania nerovností a vyrovnávania životných šancí. Posilňuje sa tak inakosť a odmietanie chudobných, pričom dochádza k faktickému odklonu od ľudskoprávnych ideálov, ku ktorým sa Slovenská republika hlási. Na základe historických príkladov sa autorka zamýšľa aj nad možnosťami rozširovať okruh solidarity a uznávať morálne záväzky k neznámym iným, i keď bez ponúknutia optimistického záveru.
 
Sociologický ústav SAV
Riešiteľka: Zuzana Kusá
 
  • KUSÁ, Z. Za ostrou hranicou. Bratislava: Absynt-Kalligram, 2018. 96 s. ISBN 9788089916467.